Światowej Klasy Specjaliści w projektowaniu Kompleksów Wielofunkcyjnych Pawel W. Gralinski Arch Magic® Associated Architects (Arch Magic®) działa w ramach wszystkich rodzajów Architektury, Inżynierii i Planowania, Zarządzania Projektami i doradztwa w zakresie Rozwoju Nieruchomości


World Class Specialists in Mixed-use Developments Pawel W. Gralinski Arch Magic® Associated Architects (Arch Magic®) operates within all kinds of Architecture, Engineering and Planning, Project Management and Consultancy in all types of Real Estate Development.

 

ARCH MAGIC®

ARCH MAGIC®

Doświadczenie 30 lat

Wszystkie rodzaje Architektury, Inżynierii i Urbanistyki:
Kompleksy Wielofunkcyjne, Centra Handlowe, Rozrywki, Użyteczność Publiczna, Kompleksy Naukowe i Badawcze, Kampusy Uniwersyteckie, Budynki Biurowe, Hotele, Centra Sportowe, Architektura Przemysłowa, Wnętrza, Projekty Mieszkaniowe, Rezydencje, Urbanistyka, Project Management & QS, Doradztwo Rozwoju Nieruchomości.

Architekt Pawel W. Gralinski

Graliński wniósł Znaczący Wkład w Rozwój Rynku Komercyjnego w Skandynawii od 1984 roku, nagrodzony przez ICSC - International Council of Shopping Centers, światową organizację z siedzibą w Nowym Jorku, m.in. za Innowacyjny Projekt Centrum Handlowo Rozrywkowego “Sadyba Best Mall”, otwartego w r. 2000, pierwszy obiekt nagrodzony w Centralnej i Wschodniej Europie, do dziś wiodący w swojej klasie.

Wizja Gralińskiego i Rozwój Arch Magic® Group zaowocowały seriami autorskich projektów: Kompleksów Wielofunkcyjnych, Handlowo Rozrywkowych, w tym Wieloekranowych Centrów Kinowych włączając w to szereg teatrów IMAX® 3D. Jest też autorem Projektów Mieszkalnych, Biurowych i Obiektów Naukowych z wieloma innymi osiągnięciami Arch Magic® do dziś.

Paweł W. Graliński jest w czołówce zrównoważonego rozwoju w branży.

Legacy of 30 years

Architecture, Engineering and Urban Planning:
Mixed – Use Developments, Retail Centers, Entertainment Centers, Public Use Buildings, Scientific and Research Facilities, University Campuses, Office Buildings, Hotels, Sports Centers, Industrial Architecture, Interior Designs, Residential, Residences, Urban Planning, Project Management & QS, Property Development Consultancy.

Architect Pawel W. Gralinski

Gralinski Contributed Substantially to Commercial Development of Scandinavian Market since 1984, awarded by ICSC - International Council of Shopping Centers, a global organization seated in New York, among other for Innovative Design of “Sadyba Best Mall”, Shopping & Entertainment Center opened in 2000, the first ever awarded in Central and Eastern Europe, leading in its class today.

Gralinski Vision and Leadership of Arch Magic® Group blossomed with a series of his signature designs: Mixed – Use Developments, Multifunctional Shopping, Commercial and Entertainment incl. Multiscreen Cinema Complexes and a series of IMAX® 3D Theatres. He is also an author of Residential, Office and Scientific Buildings along with many other designs by Arch Magic® until now.

Pawel W. Gralinski is at forefront of sustainable development in the industry.

MAPKA

Arch Magic Sp. z o.o. S.K.A.
Nowowiejska 28/44
02-010 Warszawa, Polska EU
NIP 7010348033

T: + 48 22 622 26 07
F: + 48 22 621 45 48
mail@archmagic.com

Arch Magic Sp. z o.o. S.K.A.
Warsaw Poland EU
28/44 Nowowiejska St
PL 7010348033

PH: + 48 22 622 26 07
F: + 48 22 621 45 48
mail@archmagic.com